DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2014- 2015

Thứ ba - 03/03/2015 20:41
UBND HUYỆN QUỐC OAI              
 PHÒNG GD&ĐT            
DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2014- 2015
                     
TT Họ và tên Ngày sinh Số ID Khối
 lớp
Trường Huyện  Thành phố Kết quả thi cấp huyện  Ghi chú
                                                                                                                                   Thời
gian thi
1 Nguyễn Nhã Tú 6/6/2003 33177012 6  THCS Đồng Quang  Quốc Oai  Hà Nội      
2 Nguyễn Thị Lộc 29/03/2003 32251793 6  THCS Đồng Quang  Quốc Oai  Hà Nội      
3 Nguyễn Bá Nam 6/2/2003 30499519 6  THCS Đồng Quang  Quốc Oai  Hà Nội      
4 Trịnh Tiến Mạnh 27/10/2003 29927261 6  THCS Đồng Quang  Quốc Oai  Hà Nội      
5 Nguyễn Quốc Trường 18/06/2003 28929282 6  THCS Đồng Quang  Quốc Oai  Hà Nội      
6 Vũ Văn Thịnh 9/3/2003 32856222 6  THCS Đồng Quang  Quốc Oai  Hà Nội      
7 Trần Thu Trang 30/06/2003 28603130 6  THCS Đồng Quang  Quốc Oai  Hà Nội      
8 Nguyễn Duy Nam Anh 15/03/2003 20166847 6  THCS Đồng Quang  Quốc Oai  Hà Nội      
9 Nguyễn Linh Trang 11/3/2002 28991667 7  THCS Đồng Quang  Quốc Oai  Hà Nội      
10 Vũ Mạnh Đạt 22/03/2002 30152042 7  THCS Đồng Quang  Quốc Oai  Hà Nội      
11 Tạ Thị Phượng 14/03/2002 32548952 7  THCS Đồng Quang  Quốc Oai  Hà Nội      
12 Trịnh Thị Gấm Hoa 5/7/2002 32565296 7  THCS Đồng Quang  Quốc Oai  Hà Nội      
13 Nguyễn Thị Huyền 5/3/2002 32604002 7  THCS Đồng Quang  Quốc Oai  Hà Nội      
14 Hoàng Tiến Sơn 21/05/2002 27899803 7  THCS Đồng Quang  Quốc Oai  Hà Nội      
15 Nguyễn Thị Thu Hà 8/16/2001 32581553 8  THCS Đồng Quang  Quốc Oai  Hà Nội      
16 Nguyễn Thị Uyên 10/20/2001 32899077 8  THCS Đồng Quang  Quốc Oai  Hà Nội      
17 Nguyễn Bá Duy 7/30/2001 30716217 8  THCS Đồng Quang  Quốc Oai  Hà Nội      
18 Nguyễn Thị Tha 12/25/2001 25684652 8  THCS Đồng Quang  Quốc Oai  Hà Nội      
19 Vũ Mạnh Tùng 6/5/2001 26352396 8  THCS Đồng Quang  Quốc Oai  Hà Nội      
20 Trịnh Thị Hậu 8/19/2000 32758443 9  THCS Đồng Quang  Quốc Oai  Hà Nội      
21 Vũ Văn Tài 12/21/2000 32856000 9  THCS Đồng Quang  Quốc Oai  Hà Nội      
22 Nguyễn Tiến Hùng 8/25/2000 32454553 9  THCS Đồng Quang  Quốc Oai  Hà Nội      
23 Lê Phương Mai 23/08/2003 32357024 6  THCS Hòa Thạch  Quốc Oai  Hà Nội      
24 Lê Viết Hùng 26/10/2003 16008489 6  THCS Hòa Thạch  Quốc Oai  Hà Nội      
25 Vũ Tiến Triệu 22/03/2003 31990174 6  THCS Hòa Thạch  Quốc Oai  Hà Nội      
26 Ta Duc Anh 27/03/2003 27312023 6  THCS Hòa Thạch  Quốc Oai  Hà Nội      
27 Nguyễn Công Linh 28/11/2003 31502619 6  THCS Hòa Thạch  Quốc Oai  Hà Nội      
28 Ngô Quang Huy 13/10/2003 27496418 6  THCS Hòa Thạch  Quốc Oai  Hà Nội      
29 Phạm Hải Dương 21/03/2003 31362518 6  THCS Hòa Thạch  Quốc Oai  Hà Nội      
30 Trần Thị Thùy Linh 27/05/2003 31687381 6  THCS Hòa Thạch  Quốc Oai  Hà Nội      
31 Trần Đỗ Diệu Khuê 16/03/2003 27443533 6  THCS Hòa Thạch  Quốc Oai  Hà Nội      
32 Nguyễn Thành Trung 14/12/2003 30390695 6  THCS Hòa Thạch  Quốc Oai  Hà Nội      
33 Phùng Tuấn Minh 20/04/2002 27374329 7  THCS Hòa Thạch  Quốc Oai  Hà Nội      
34 Nguyễn Lý Thảo Vân 14/02/2002 24163755 7  THCS Hòa Thạch  Quốc Oai  Hà Nội      
35 Nguyễn Thị Mai Anh 25/08/2002 31401852 7  THCS Hòa Thạch  Quốc Oai  Hà Nội      
36 Nguyễn Thị Huyền Linh 24/03/2002 31464504 7  THCS Hòa Thạch  Quốc Oai  Hà Nội      
37 Tạ Thu Huệ 05/08/2002 31468895 7  THCS Hòa Thạch  Quốc Oai  Hà Nội      
38 Lưu Thủy Tiên 27/05/2001 11078523 8  THCS Hòa Thạch  Quốc Oai  Hà Nội      
39 Đinh Ngọc Na 24/10/2001 30926627 8  THCS Hòa Thạch  Quốc Oai  Hà Nội      
40 Nguyễn Thị Nga 25/04/2000 31835659 9  THCS Hòa Thạch  Quốc Oai  Hà Nội      
41 Nguyễn Minh Châu 29/12/2003 30124847 6  THCS Nghĩa Hương  Quốc Oai  Hà Nội      
42 Nguyễn Thu Duyên 12/06/2003 32896881 6  THCS Nghĩa Hương  Quốc Oai  Hà Nội      
43 Nguyễn Ngọc Thư 21/01/2003 28862217 6  THCS Nghĩa Hương  Quốc Oai  Hà Nội      
44 Nguyễn Thị Hằng 11/08/2002 29787273 7  THCS Nghĩa Hương  Quốc Oai  Hà Nội      
45 Nguyễn Thế Hậu 03/07/2002 27587700 7  THCS Nghĩa Hương  Quốc Oai  Hà Nội      
46 Nguyễn Quang Thành 05/01/2002 27143961 7  THCS Nghĩa Hương  Quốc Oai  Hà Nội      
47 Nguyễn Đức Tùng 19/11/2002 33409177 7  THCS Nghĩa Hương  Quốc Oai  Hà Nội      
48 Nguyễn Thị Phương Chí 25/02/2001 33410342 8  THCS Nghĩa Hương  Quốc Oai  Hà Nội      
49 Nguyễn Khắc Đạo 19/03/2001 33420182 8  THCS Nghĩa Hương  Quốc Oai  Hà Nội      
50 Nguyễn Thị Linh Nhi 23/03/2001 32937670 8  THCS Nghĩa Hương  Quốc Oai  Hà Nội      
51 Nguyễn Văn Việt 13/12/2001 33018306 8  THCS Nghĩa Hương  Quốc Oai  Hà Nội      
52 Nguyễn Thị Phương 20/11/2001 33410434 9  THCS Nghĩa Hương  Quốc Oai  Hà Nội      
53 Nguyễn Thị Thu Huyền 31/08/2000 21818767 9  THCS Nghĩa Hương  Quốc Oai  Hà Nội      
54 Chu Thị Quỳnh 03/07/2000 33410418 9  THCS Nghĩa Hương  Quốc Oai  Hà Nội      
55 Nguyễn Thịnh Tiến Dương 14/6/2003 29120186 6  THCS Yên Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
56 Nguyễn Huyền My 3/11/2003 28495634 6  THCS Yên Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
57 Nguyễn Hiền Nam 19/6/2003 28200230 6  THCS Yên Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
58 Trần Trung Hiếu 19/5/2003 30673088 6  THCS Yên Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
59 Hoàng Văn Mạnh 5/12/2003 28948522 6  THCS Yên Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
60 Trần Thu Dung 18/11/2003 29088927 6  THCS Yên Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
61 Nguyễn Thị Thu Hằng 31/7/2003 29125897 6  THCS Yên Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
62 Nguyễn Hữu Huy 26/4/2003 30959497 6  THCS Yên Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
63 Nguyễn Phú Dũng 16/5/2003 16585714 6  THCS Yên Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
64 Nguyễn Tiến Anh 23/3/2003 29350627 6  THCS Yên Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
65 Hoàng Văn Hùng 1/10/2003 31050857 6  THCS Yên Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
66 Phạm Thị Ngọc Thúy 14/9/2003 28918643 6  THCS Yên Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
67 Nguyễn Thị Huyền Ly 18/2/2000 27732031 9  THCS Yên Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
68 Nguyễn Hữu Trung 30/8/2000 27730424 9  THCS Yên Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
69 Nguyễn Đình Phượng 31/1/2000 11604766 9  THCS Yên Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
70 Nguyễn Mạnh Hùng 12/12/2000 31285788 9  THCS Yên Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
71 Nguyễn Bá Anh Dũng 3/20/2003 22867478 6 THCS Cấn Hữu  Quốc Oai  Hà Nội      
72 Nguyễn Phạm Dũng 5/2/2003 15958281 6 THCS Cấn Hữu  Quốc Oai  Hà Nội      
73 Hà Phương Thảo 11/30/2003 29145692 6 THCS Cấn Hữu  Quốc Oai  Hà Nội      
74 Cấn Minh Quang 2/19/2003 30032772 6 THCS Cấn Hữu  Quốc Oai  Hà Nội      
75 Ngô Quỳnh Nhi 12/4/2003 28360858 6 THCS Cấn Hữu  Quốc Oai  Hà Nội      
76 Hà Mạnh Duy 1/9/2002 28784143 7 THCS Cấn Hữu  Quốc Oai  Hà Nội      
77 Bùi Danh Tùng 8/20/2002 28784716 7 THCS Cấn Hữu  Quốc Oai  Hà Nội      
78 Nguyễn Ngọc Minh Trang 8/25/2002 19318374 7 THCS Cấn Hữu  Quốc Oai  Hà Nội      
79 Nguyễn Thị Thu Trang 5/7/2002 27395580 7 THCS Cấn Hữu  Quốc Oai  Hà Nội      
80 Ngô Hoàng Anh 9/12/2000 32656123 9 THCS Cấn Hữu  Quốc Oai  Hà Nội      
81 Nguyễn Thị Thu Huyền 25/05/2003 31789147 6 THCS Cộng Hòa  Quốc Oai  Hà Nội      
82 Vương Đình Quyết 05/09/2003 31980026 6 THCS Cộng Hòa  Quốc Oai  Hà Nội      
83 Nguyễn Tiến Thành 15/06/2003 29215857 6 THCS Cộng Hòa  Quốc Oai  Hà Nội      
84 Vương Sỹ Việt 12/01/2003 24467749 6 THCS Cộng Hòa  Quốc Oai  Hà Nội      
85 Nguyễn Đăng Thị Quỳnh 19/03/2003 32454659 6 THCS Cộng Hòa  Quốc Oai  Hà Nội      
86 Vương Minh Hiếu 8/23/2003 33298728 6 THCS Cộng Hòa  Quốc Oai  Hà Nội      
87 Nguyễn Thị Lệ 25/08/2003 32969251 6 THCS Cộng Hòa  Quốc Oai  Hà Nội      
88 Nguyễn Quế Viên 28/09/2003 32088520 6 THCS Cộng Hòa  Quốc Oai  Hà Nội      
89 Vương Xuân Kiên 07/04/2003 31442722 6 THCS Cộng Hòa  Quốc Oai  Hà Nội      
90 Vương Xuân Huy 23/03/2003 32747986 6 THCS Cộng Hòa  Quốc Oai  Hà Nội      
91 Vương Sỹ Cường 13/08/2003 32430450 6 THCS Cộng Hòa  Quốc Oai  Hà Nội      
92 Nguyễn Hữu Nam 30/06/2002 32933774 7 THCS Cộng Hòa  Quốc Oai  Hà Nội      
93 Vương Trí Huy 14/02/2002 33239803 7 THCS Cộng Hòa  Quốc Oai  Hà Nội      
94 Nguyễn Thuỳ Linh 01/01/2002 33007856 7 THCS Cộng Hòa  Quốc Oai  Hà Nội      
95 Vương Thị Ánh A 03/08/2001 32961865 8 THCS Cộng Hòa  Quốc Oai  Hà Nội      
96 Nguyễn Thị Thuỳ 06/08/2001 33140735 8 THCS Cộng Hòa  Quốc Oai  Hà Nội      
97 Phùng Trâm Anh 24/08/2001 33190926 8 THCS Cộng Hòa  Quốc Oai  Hà Nội      
98 Vương Đắc Nam 10/11/2000   9 THCS Cộng Hòa  Quốc Oai  Hà Nội      
99 Vương Trí Lâm 13/12/2000 33042863 9 THCS Cộng Hòa  Quốc Oai  Hà Nội      
100 Hoàng Thị Huế 11/08/2000 31652800 9 THCS Cộng Hòa  Quốc Oai  Hà Nội      
101 Nguyễn Thị Hoài Anh 13/06/2000 32837117 9 THCS Cộng Hòa  Quốc Oai  Hà Nội      
102 Nguyễn Văn Long 21/06/2003 31830531 6 THCS Đại Thành  Quốc Oai  Hà Nội      
103 Trần Tiểu Linh 15/09/2003 31831253 6 THCS Đại Thành  Quốc Oai  Hà Nội      
104 Nguyễn Minh Quyền 24/08/2003 28155853 6 THCS Đại Thành  Quốc Oai  Hà Nội      
105 Trần Chí Hào 20/08/2003 32010354 6 THCS Đại Thành  Quốc Oai  Hà Nội      
106 Nguyễn Thu Trang 27/05/2003 31831302 6 THCS Đại Thành  Quốc Oai  Hà Nội      
107 Tạ Quỳnh Anh 19/08/2003 27614264 6 THCS Đại Thành  Quốc Oai  Hà Nội      
108 Vũ Gia Chí 21/03/2002 28387606 7 THCS Đại Thành  Quốc Oai  Hà Nội      
109 Nguyễn Quốc Khánh 22/06/2002 28508089 7 THCS Đại Thành  Quốc Oai  Hà Nội      
110 Nguyễn Thị Hải Yến 11/10/2002 28396330 7 THCS Đại Thành  Quốc Oai  Hà Nội      
111 Trần Hữu Quang 01/09/2001 28591595 8 THCS Đại Thành  Quốc Oai  Hà Nội      
112 Đinh Tuấn Anh 13/11/2000 28277644 9 THCS Đại Thành  Quốc Oai  Hà Nội      
113 Hoàng Văn Thịnh 20/01/2000 30493805 9 THCS Đại Thành  Quốc Oai  Hà Nội      
114 Trần Văn Sự 22/04/2000 30801990 9 THCS Đại Thành  Quốc Oai  Hà Nội      
115 Lê Xuân Duẩn 08/03/2000 30487766 9 THCS Đại Thành  Quốc Oai  Hà Nội      
116 Tạ Huyền Linh 11/03/2003 30377729 6 THCS Đông Yên  Quốc Oai  Hà Nội      
117 Bùi Thúy Huyền 07/08/2003 31351421 6 THCS Đông Yên  Quốc Oai  Hà Nội      
118 Sỹ Quỳnh Anh 10/01/2003 31896899 6 THCS Đông Yên  Quốc Oai  Hà Nội      
119 Nguyễn Thị Phương Anh 17/02/2003 31792117 6 THCS Đông Yên  Quốc Oai  Hà Nội      
120 Lê Thanh Huyền 02/04/2003 31722305 6 THCS Đông Yên  Quốc Oai  Hà Nội      
121 Trần Thu Hà 22/09/2000 32221331 9 THCS Đông Yên  Quốc Oai  Hà Nội      
122 Nguyễn Thành Duy 21/04/2003 30124985 6 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
123 Nguyễn Thị Yến Chi 02/08/2003 30977384 6 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
124 Nguyễn Duy Trường 05/01/2003 29909565 6 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
125 Vũ Doãn Nguyên Bình 04/09/2003 32663223 6 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
126 Nguyễn Thị Thu Trang 25/05/2003 31655900 6 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
127 Vũ Minh Hiếu 04/07/2003 31229336 6 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
128 Nguyễn Thanh Tùng 27/03/2003 30693817 6 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
129 Nguyễn Thùy Trang 05/10/2003 30328222 6 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
130 Nguyễn Quỳnh Trang 01/02/2003 31212573 6 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
131 Dương Quỳnh Trang 12/02/2003 30429033 6 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
132 Bùi Đức Lương 26/02/2003 31509274 6 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
133 Bui Van Tu 23/02/2003 31856187 6 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
134 Nguyễn Thị Như Quỳnh 28/03/2003 29120155 6 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
135 Nguyễn Thành Hưng 29/10/2003 31071865 6 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
136 Nguyễn Thu Thủy 16/05/2003 28859080 6 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
137 Phamthikieu Oanh 10/08/2003 31024288 6 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
138 Trinh Thi Thu Thuy 23/11/2003 30602058 6 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
139 Trần Minh Tuấn Kiệt 05/08/2003 26282451 6 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
140 Nguyen Thi Ha 02/07/2003 32649742 6 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
141 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 26/10/2003 32751192 6 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
142 Nguyễn Lê Hải Anh 05/11/2003 31968586 6 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
143 Nguyễn Đình Tú 12/1/2003 27737558 6 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
144 Đỗ Hương Giang 17/7/2003 11139730 6 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
145 Nguyễn Thị Hoa 10/10/2003 29352082 6 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
146 Nguyễn Hồng Quân 17/1/2003 32612881 6 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
147 Nguyễn Anh Tú 26/9/2003 27550349 6 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
148 Nguyễn Thị Kim Yến 10/10/2003 28686107 6 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
149 Nguyễn Huy Hoàng 4/1/2003 28713951 6 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
150 Nguyễn Văn Linh 1/1/2003 27422966 6 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
151 Nguyễn Thị Thùy Linh 10/10/2002 29113796 7 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
152  Lý Thùy Linh 22/6/2002 29013463 7 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
153 Nguyễn Hữu Tuấn 02/01/2002 31334045 7 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
154 Nguyễn Như Quỳnh 23/8/2002 30042197 7 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
155 Nguyễn Thị Hậu 29/3/2002 10863863 7 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
156 Phùng Tuệ Tâm 28/5/2002 31902501 7 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
157 Nguyễn Thành Vinh 01/11/2002 32568135 7 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
158 Nguyễn Bá Chuẩn 10/8/2002 32472975 7 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
159 Vương Duy Long 08/11/2002 32219382 7 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
160 Đào Trung Kiên 03/01/2002 18819140 7 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
161 Đỗ Minh Khuê 19/7/2002 32666731 7 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
162 Bùi Minh Ngọc 11/02/2002 32728233 7 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
163 Nguyễn Thu Phương 25/12/2002 21333914 7 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
164 Nguyễn Đức Khoa 20/02/2002 31966413 7 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
165 Nguyễn Thị Thùy Dương 24/4/2002 31011512 7 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
166 Phạm Thị Thanh Ngân 03/9/2002 30930086 7 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
167 Nguyễn Hữu Khiết 30/5/2002 30042380 7 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
168  Nguyễn Hồng Đăng 09/6/2002 27088372 7 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
169 Mai Khắc Tuấn Anh 29/01/2002 31400010 7 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
170 Phan Ngọc Hà 23/9/2002 31575874 7 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
171 Đặng Hoàng Tú 12/01/2002 27495705 7 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
172  Nguyễn  Khắc Kiên 09/11/2002 31489357 7 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
173 Bùi Văn Chương 29/01/2001 31956886 8 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
174 Nguyễn Thái Sơn 27/4/2001 8295414 8 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
175 Nguyễn Hữu Huấn 28/8/2001 27555604 8 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
176 Phùng Hoàng Khánh Ly 28/11/2001 30804588 8 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
177 Vương Văn Trường 28/7/2001 29761094 8 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
178 Phan Nguyễn Trung Anh 14/8/2001 27097396 8 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
179 Nguyễn Đức Hiếu 13/6/2001 30581828 8 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
180 Bùi Đức Huy 25/9/2001 27697799 8 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
181 Dương Văn Tâm 12/01/2001 27506758 8 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
182 Nguyễn Tiến Huy 24/10/2001 28358796 8 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
183 Đào Thị Diệu Linh 12/9/2001 24150171 8 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
184 Nguyễn Khắc Đức 15/4/2001 29207788 8 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
185 Hà Việt Danh 18/10/2001 31474320 8 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
186 Tạ Ngọc Gia Như 27/01/2001 32733137 8 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
187 Nguyễn Văn Lộc 16/01/2001 31492334 8 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
188 Đỗ Ngọc Lương 18/9/2001 30021583 8 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
189 Nguyễn Đình Cao Thăng 28/6/2000 31645924 9 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
190  Nguyễn Thị Thu Thủy 23/4/2000 28686901 9 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
191 Nguyễn Thị Thùy Linh 11/02/2000 31494200 9 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
192 Nguyễn Khắc Long 08/3/2000 28547654 9 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
193 Nguyễn Thị Vân Trang 13/6/2000 32655576 9 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
194 Vương Thị Hương 25/4/2000 32718665 9 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
195 Bùi Trung Nghĩa 06/9/2000 22401524 9 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
196 Nguyễn Quang Mạnh 18/3/2000 31249595 9 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
197 Trần Như Đức 22/7/2000 30912680 9 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
198 Đào Ngọc Quang 14/02/2000 28175100 9 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
199 Lưu Thành Đạt 15/02/2000 32694051 9 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
200  Nguyễn Thị Lưu Ly 02/7/2000 32423235 9 THCS Kiều Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
201 Nguyễn Trà My 09/11/2003 30997855 6 THCS Liệp Tuyết  Quốc Oai  Hà Nội      
202 Đỗ Thị Kim Ngân 14/11/2003 31796377 6 THCS Liệp Tuyết  Quốc Oai  Hà Nội      
203 Phùng Tiến Đạt  17/1/2003 15476401 6 THCS Liệp Tuyết  Quốc Oai  Hà Nội      
204 Nguyễn Quang Huy  13/1/2003 32235592 6 THCS Liệp Tuyết  Quốc Oai  Hà Nội      
205 Đỗ Đình Đức 23/8/2002 25262671 7 THCS Liệp Tuyết  Quốc Oai  Hà Nội      
206 Nguyễn Hữu Quân  05/10/2001 32072077 8 THCS Liệp Tuyết  Quốc Oai  Hà Nội      
207 Phùng Đức Mạnh 25/1/2000 32751382 9 THCS Liệp Tuyết  Quốc Oai  Hà Nội      
208 Nguyễn Thị Thảo 28/7/2000 32013662 9 THCS Liệp Tuyết  Quốc Oai  Hà Nội      
209 Đỗ Đình Đính 04/10/2000 25303834 9 THCS Liệp Tuyết  Quốc Oai  Hà Nội      
210 Đỗ Thị Kim Xuyến 1/3/2003 32332004 6 THCS Ngọc Mỹ  Quốc Oai  Hà Nội      
211 Đỗ Thị Thanh Hằng 10/26/2003 30427182 6 THCS Ngọc Mỹ  Quốc Oai  Hà Nội      
212 Đỗ Đình Tú 12/21/2003 30969756 6 THCS Ngọc Mỹ  Quốc Oai  Hà Nội      
213 Phạm Quyền Anh 11/17/2003 31928005 6 THCS Ngọc Mỹ  Quốc Oai  Hà Nội      
214 Đỗ Hữu Tuấn 11/23/2003 31923968 6 THCS Ngọc Mỹ  Quốc Oai  Hà Nội      
215 Đỗ Thị Anh Thúy 3/1/2003 28887775 6 THCS Ngọc Mỹ  Quốc Oai  Hà Nội      
216 Đỗ Thị Hải Yến 11/23/2002 31746715 7 THCS Ngọc Mỹ  Quốc Oai  Hà Nội      
217 Vương Thị Hương Nhu 1/12/2002 28233434 7 THCS Ngọc Mỹ  Quốc Oai  Hà Nội      
218 Nguyễn Thị Hồng Minh 1/11/2002 27246318 7 THCS Ngọc Mỹ  Quốc Oai  Hà Nội      
219 Nguyễn Quang Trung 3/11/2002 32893578 7 THCS Ngọc Mỹ  Quốc Oai  Hà Nội      
220 Tạ Trung Hiếu 1/17/2002 30747293 7 THCS Ngọc Mỹ  Quốc Oai  Hà Nội      
221 Đỗ Mạnh Hùng 8/27/2002 30841150 7 THCS Ngọc Mỹ  Quốc Oai  Hà Nội      
222 Kiều Thị Lan Phương 12/9/2002 20748779 7 THCS Ngọc Mỹ  Quốc Oai  Hà Nội      
223 Đỗ Thị Hoa 7/7/2000 30275360 9 THCS Ngọc Mỹ  Quốc Oai  Hà Nội      
224 Đỗ Thị Thúy Hà 10/28/2000 29936771 9 THCS Ngọc Mỹ  Quốc Oai  Hà Nội      
225 Nguyễn Minh Hiếu 11/13/2000 30145330 9 THCS Ngọc Mỹ  Quốc Oai  Hà Nội      
226 Dương Văn Thưởng 09/02/2003 31343019 6 THCS Phượng Cách  Quốc Oai  Hà Nội      
227 Nguyễn Văn Hiệp 13/07/2003 33051153 6 THCS Phượng Cách  Quốc Oai  Hà Nội      
228 Nguyễn Hiền Minh 19/02/2003 32437870 6 THCS Phượng Cách  Quốc Oai  Hà Nội      
229 Nguyễn Thế Sơn 14/04/2003 32433381 6 THCS Phượng Cách  Quốc Oai  Hà Nội      
230 Nguyễn Viết Sáng 16/07/2003 32379083 6 THCS Phượng Cách  Quốc Oai  Hà Nội      
231 Dương Thị Quỳnh 09/04/2003 32423020 6 THCS Phượng Cách  Quốc Oai  Hà Nội      
232 Nguyễn Thị Minh Ánh 21/09/2003 32387605 6 THCS Phượng Cách  Quốc Oai  Hà Nội      
233 Nguyễn Thu Hồng 09/11/2003 32443494 6 THCS Phượng Cách  Quốc Oai  Hà Nội      
234 Nguyễn Thị Thu 04/10/2003 32399021 6 THCS Phượng Cách  Quốc Oai  Hà Nội      
235 Nguyễn Thị Diễm 16/09/2003 32656863 7 THCS Phượng Cách  Quốc Oai  Hà Nội      
236 Nguyễn Thị Thương 13/06/2002 32980836 7 THCS Phượng Cách  Quốc Oai  Hà Nội      
237 Nguyễn Tràng Huân 09/04/2001 32745926 8 THCS Phượng Cách  Quốc Oai  Hà Nội      
238 Dương Văn Khải 20/02/2001 32953103 8 THCS Phượng Cách  Quốc Oai  Hà Nội      
239 Nguyễn Trung Kiên 12/08/2001 32993839 8 THCS Phượng Cách  Quốc Oai  Hà Nội      
240 Dương Thị Trang 11/01/2000 32438045 9 THCS Phượng Cách  Quốc Oai  Hà Nội      
241 Dương Bích Ngọc 16/04/2000 32437986 9 THCS Phượng Cách  Quốc Oai  Hà Nội      
242 Lê Văn Tú 26/6/2003 31384307 6 THCS Tân Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
243 Nguyễn Đức Anh 27/01/2003 30842637 6 THCS Tân Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
244 Nguyễn Thùy Linh 31/7/2003 28968192 6 THCS Tân Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
245 Nguyễn Văn Tuyên  17/02/2003 31414057 6 THCS Tân Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
246 Nguyễn Văn Dũng 02/7/2003 30564681 6 THCS Tân Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
247 Nguyễn Đan Trường 25/9/2002 31245462 7 THCS Tân Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
248 Nguyễn Văn Huân 14/2/2002 23111947 7 THCS Tân Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
249 Hoàng Thị Bằng 26/1/2002 30727173 7 THCS Tân Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
250 Nguyễn Thị Ngọc Anh 07/03/2002 30727228 7 THCS Tân Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
251 Nguyễn Hải Anh 02/01/2002 30734589 7 THCS Tân Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
252 Nguyễn Văn Khảnh 28/3/2001 28731935 8 THCS Tân Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
253 Nguyễn Tiến Đàn 03/1/2001 27844737 8 THCS Tân Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
254 Nguyễn Quang Huân 13/4/2001 22232135 8 THCS Tân Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
255 Đặng Văn Thành 24/5/2001 30935486 8 THCS Tân Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
256 Nguyễn Thị Huệ 18/3/2000 30507987 9 THCS Tân Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
257 Lê Thị Linh 16/2/2000 31983155 9 THCS Tân Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
258 Nguyễn Thị Học 27/1/2000 30513985 9 THCS Tân Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
259 Lê Ngọc Ánh 23/10/2000 30648307 9 THCS Tân Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
260 Đào Thị Huyên 24/2/2000 31675430 9 THCS Tân Phú  Quốc Oai  Hà Nội      
261 Nguyễn Hữu Trường Giang 1/3/2003 28638781 6 THCS Tuyết Nghĩa  Quốc Oai  Hà Nội      
262 Hoàng Văn Đông 8/26/2003 30167956 6 THCS Tuyết Nghĩa  Quốc Oai  Hà Nội      
263 Nguyễn Quang Nhật 11/22/2003 24178317 6 THCS Tuyết Nghĩa  Quốc Oai  Hà Nội      
264 Nguyễn Hữu Hoà 10/19/2003 30168225 6 THCS Tuyết Nghĩa  Quốc Oai  Hà Nội      
265 Nguyễn Đức Trung 5/26/2003 30070675 6 THCS Tuyết Nghĩa  Quốc Oai  Hà Nội      
266 Nguyễn Đình Bản 6/24/2002 30567611 7 THCS Tuyết Nghĩa  Quốc Oai  Hà Nội      
267 Hoàng Hải Yến 11/19/2002 30511167 7 THCS Tuyết Nghĩa  Quốc Oai  Hà Nội      
268 Trịnh Thị Hương 5/9/2002 30175024 7 THCS Tuyết Nghĩa  Quốc Oai  Hà Nội      
269 Hoàng Thu Nga 5/4/2002 31358556 7 THCS Tuyết Nghĩa  Quốc Oai  Hà Nội      
270 Đỗ Hoài Phương 5/14/2000 26862399 9 THCS Tuyết Nghĩa  Quốc Oai  Hà Nội      
271 Kiều Thị Bích Liên 7/29/2000 28118816 9 THCS Tuyết Nghĩa  Quốc Oai  Hà Nội      
272 Bùi Tuấn Khải 2/6/2000 32370035 9 THCS Tuyết Nghĩa  Quốc Oai  Hà Nội      
273 Nguyễn Thu Phương 8/28/2000 27631098 9 THCS Tuyết Nghĩa  Quốc Oai  Hà Nội      
274 Đinh Công Vinh 12/10/2003 29289537 6 THCS Thạch Thán  Quốc Oai  Hà Nội      
275 Nguyễn Văn Điệp 10/01/2003 27853837 6 THCS Thạch Thán  Quốc Oai  Hà Nội      
276 Đặng Trần Đạt 03/9/2003 30740628 6 THCS Thạch Thán  Quốc Oai  Hà Nội      
277 Nguyễn Thanh Phan 10/11/2003 31486107 6 THCS Thạch Thán  Quốc Oai  Hà Nội      
278 Bùi Đức Anh 23/7/2002 30655552 7 THCS Thạch Thán  Quốc Oai  Hà Nội      
279 Nguyễn Minh Sơn 05/02/2002 32978843 7 THCS Thạch Thán  Quốc Oai  Hà Nội      
280 Nguyễn Mạnh Quý 01/5/2002 30665229 7 THCS Thạch Thán  Quốc Oai  Hà Nội      
281 Nguyễn Duy Quang 27/3/2001 27622664 8 THCS Thạch Thán  Quốc Oai  Hà Nội      
282 Đặng Trần Tiến 12/6/2001 30717015 8 THCS Thạch Thán  Quốc Oai  Hà Nội      
283 Tạ Hải Đăng 19/5/2000 28388882 9 THCS Thạch Thán  Quốc Oai  Hà Nội      
284 Đỗ Thị Yến 16/3/2000 28498284 9 THCS Thạch Thán  Quốc Oai  Hà Nội      
285 Trần Dương   18950637 6 THCS Thị Trấn  Quốc Oai  Hà Nội      
286 Nguyễn Văn Đức   31125243 6 THCS Thị Trấn  Quốc Oai  Hà Nội      
287 Nguyễn  Nam Dương   30959111 6 THCS Thị Trấn  Quốc Oai  Hà Nội      
288 Tạ Đình Lung   29844968 6 THCS Thị Trấn  Quốc Oai  Hà Nội      
289 Bùi Văn Việt   30067945 6 THCS Thị Trấn  Quốc Oai  Hà Nội      
290 Nguyễn Hữu Phúc   29762883 6 THCS Thị Trấn  Quốc Oai  Hà Nội      
291 Vũ Danh Phong   30035590 6 THCS Thị Trấn  Quốc Oai  Hà Nội      
292 Nguyển Thị Khánh Ly   28255767 8 THCS Thị Trấn  Quốc Oai  Hà Nội      
293 Nguyễn Văn Quyền   31214840 8 THCS Thị Trấn  Quốc Oai  Hà Nội      
294 Nguyễn Minh Nguyệt   29275354 8 THCS Thị Trấn  Quốc Oai  Hà Nội      
295 Nguyễn Thị Hải Yến   29042116 8 THCS Thị Trấn  Quốc Oai  Hà Nội      
296 Tạ Khánh Huyền   30111370 8 THCS Thị Trấn  Quốc Oai  Hà Nội      
297 Tạ Phương Trang   28408393 8 THCS Thị Trấn  Quốc Oai  Hà Nội      
298 Vũ Danh Huy   30554592 9 THCS Thị Trấn  Quốc Oai  Hà Nội      
299 Nguyễn Đức Anh   29944653 9 THCS Thị Trấn  Quốc Oai  Hà Nội      
300 Vương Thị Trang   30892879 9 THCS Thị Trấn  Quốc Oai  Hà Nội      
301 Trần Văn Thanh   29196195 9 THCS Thị Trấn  Quốc Oai  Hà Nội      
302 Nguyễn Thị Minh Nguyệt   30213097 9 THCS Thị Trấn  Quốc Oai  Hà Nội      
303 Bùi Thị Minh Hòa   30326667 9 THCS Thị Trấn  Quốc Oai  Hà Nội      
304 Đoàn Huy Hoàng   30388438 9 THCS Thị Trấn  Quốc Oai  Hà Nội      
305 Nguyễn Hữu Khoa   32459158 6  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
306 Đỗ Thị Huyền My   29180193 6  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
307 Nguyễn Công Hào   28923944 6  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
308 Nguyễn Thị Thảo Nguyên   30222962 6  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
309 Nguyễn Hữu Quang   28320602 6  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
310 Nguyễn Hữu Thái   10967233 6  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
311 Phan Hà Vi   27673900 6  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
312 Nguyễn Minh Tuấn   28258027 6  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
313 Nguyễn Thị Hải Yến   31926292 6  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
314 Hoàng Thanh Bình   30039795 6  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
315 Phan Hữu Tuấn   31644190 6  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
316 Đỗ Danh Tuấn   29706523 6  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
317 Tạ Khánh Linh   31052420 6  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
318 Nguyễn Thị Bich Loan   30723689 6  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
319 Đàm Tuấn Hưng   28079025 6  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
320 Nguyễn Thúy Quỳnh   28829349 6  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
321 Phan Viết Quân   32902179 6  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
322 Dương Khải Anh   31377956 6  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
323 Ha Dinh Vinh   28598454 6  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
324 Nguyễn Công Bảo Long   27721804 6  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
325 Nguyễn Nho Khiêm   28255048 6  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
326 Nguyễn Lê Thủy Tiên   30173685 6  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
327 Bùi Thị Kim Yến   32093048 6  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
328 Nguyễn Hữu Thọ   25788588 6  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
329 Nguyễn Hữu Nhân   32673613 7  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
330 Đào Hồng Nhung   28643609 7  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
331 Nguyễn Thị Mỹ Hiền   29251041 7  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
332 Nguyễn Thảo Linh   33173806 7  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
333 Phong Kim Ngân   29253217 7  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
334 Dương Thị Thùy   28675795 7  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
335 Nguyễn Minh Hằng   29413910 7  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
336 Đào Ngọc Huyền   16205184 7  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
337 Phùng Xuân Phi   28224399 7  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
338 Nguyễn Hải Nam Nam   31394523 7  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
339 Nguyễn Thị Hồng Thúy   31949088 7  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
340 Lê Xuân Luận   30064774 7  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
341 Nguyễn Thị Ngân   27853494 7  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
342 Đào Thị Phương   29135041 7  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
343 Phong Hương Huyền   33174294 7  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
344 Bùi Minh Đức   31223698 8  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
345 Tạ Thị Mai Chi   30078836 8  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
346 Đào Đức Huy   29317558 8  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
347 Đào Thị Thùy Dương   28258776 8  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
348 Nguyễn Thị Thảo   27896348 8  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
349 Nguyễn Viết Trường   31182418 8  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
350 Nguyễn Thị Hằng   28083929 8  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
351 Nguyễn Trần Hưng   28585930 8  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
352 Phan Việt Nam   29317450 8  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
353 Nguyễn Hữu Linh   28423856 8  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
354 Tạ Tú Linh   27985106 8  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
355 Nguyễn Thị Mỹ Duyên   27880651 8  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
356 Nguyễn Tuấn Vinh   28064014 8  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
357 Nguyễn Thu Vân   32560323 8  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
358 Nguyễn Tất Nghĩa   29899760 8  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
359 Đào Minh Trâm   28015973 8  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
360 Nguyễn Xuân Long   30540626 9  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
361 Nguyễn Thị Thanh Mai   30091573 9  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
362 Phan Thi Phuong Mai   28930932 9  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
363 Phong Đức Duy   16974430 9  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
364 Trần Ánh   28337026 9  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
365 Nguyễn Thị Quế Anh   32176158 9  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
366 Tạ Thị Diệu Linh   30896102 9  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
367 Nguyễn Thị Huệ   29280341 9  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
368 Tạ Thị Hồng Hoa   30429892 9  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
369 Nguyễn Thị Huệ   31498896 9  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
370 Nguyễn Thị Thu Trang   28330159 9  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
371 Tạ Thị Hồng Hoa   29152645 9  Thcs Sài Sơn  Quốc Oai  Hà Nội      
372 Hoàng Văn Thụ 16/09/2003 27734183 6  THCS Phú Cát  Quốc Oai  Hà Nội      
373 Nguyễn An Huy 14/07/2003 19341860 6  THCS Phú Cát  Quốc Oai  Hà Nội      
374 Đặng Thanh Bình 01/12/2003 31470999 6  THCS Phú Cát  Quốc Oai  Hà Nội      
375 Ngô Thị Thúy Liên 01/09/2002 31847916 7  THCS Phú Cát  Quốc Oai  Hà Nội      
376 Nguyễn Ngọc Minh 13/11/2002 33245546 7  THCS Phú Cát  Quốc Oai  Hà Nội      
377 Ngô Trung Đức 25/06/2002 31586358 7  THCS Phú Cát  Quốc Oai  Hà Nội      
378 Nguyễn Phương Anh 18/12/2002 31165283 7  THCS Phú Cát  Quốc Oai  Hà Nội      
379 Ngô Đình Phú 28/03/2002 31284745 7  THCS Phú Cát  Quốc Oai  Hà Nội      
380 Ngô Minh Nam 10/11/2002 30091422 7  THCS Phú Cát  Quốc Oai  Hà Nội      
381 Phùng Đức Phương 19/08/2002 32876099 7  THCS Phú Cát  Quốc Oai  Hà Nội      
382 Hoàng Cát Bình 31/03/2002 31763244 7  THCS Phú Cát  Quốc Oai  Hà Nội      
383 Lê Công Minh 24/03/2002 22072115 7  THCS Phú Cát  Quốc Oai  Hà Nội      
384 Nguyễn Thị Thủy 05/07/2002 31223583 7  THCS Phú Cát  Quốc Oai  Hà Nội      
385 Ngô Văn Soạn 24/01/2001 31832529 8  THCS Phú Cát  Quốc Oai  Hà Nội      
386 Kiều Bảo Ngọc 12/10/2000 32709391 9  THCS Phú Cát  Quốc Oai  Hà Nội      
387 Nguyễn Long Phương 19/05/2000 31956612 9  THCS Phú Cát  Quốc Oai  Hà Nội      
388 Tạ Thanh Huyền 10/19/2003 32668754 6 Thcs Ngọc Liệp Quốc Oai Hà Nội      
389 Đỗ Danh Tú 11/16/2003 29715708 6 Thcs Ngọc Liệp Quốc Oai Hà Nội      
390 Đỗ Danh Khải 5/13/2003 17198723 6 Thcs Ngọc Liệp Quốc Oai Hà Nội      
391 Kiều Như Quỳnh 4/23/2003 28735823 6 Thcs Ngọc Liệp Quốc Oai Hà Nội      
392 Phí Ngọc Tú 3/27/2003 29204666 6 Thcs Ngọc Liệp Quốc Oai Hà Nội      
393 Đỗ Thế Phong 10/11/2003 29801856 6 Thcs Ngọc Liệp Quốc Oai Hà Nội      
394 Tạ Thị Phương Thanh 2/18/2003 32762344 6 Thcs Ngọc Liệp Quốc Oai Hà Nội      
395 Trần Thị Ánh 3/6/2003 29323843 6 Thcs Ngọc Liệp Quốc Oai Hà Nội      
396 Nguyễn Huy Oai 9/13/2002 20428590 7 Thcs Ngọc Liệp Quốc Oai Hà Nội      
397 Nguyễn Thanh Nga 8/20/2002 29327841 7 Thcs Ngọc Liệp Quốc Oai Hà Nội      
398 Nguyễn Tiến Toàn 10/18/2002 26418612 7 Thcs Ngọc Liệp Quốc Oai Hà Nội      
399 Đỗ Thị Thanh Tâm 10/12/2002 27549337 7 Thcs Ngọc Liệp Quốc Oai Hà Nội      
400 Nguyễn Minh Sơn 10/4/2002 27533220 7 Thcs Ngọc Liệp Quốc Oai Hà Nội      
401 Kiều Đức Trường 5/3/2002 22875406 7 Thcs Ngọc Liệp Quốc Oai Hà Nội      
402 Đỗ Thị Thu Hà 9/17/2002 28260458 7 Thcs Ngọc Liệp Quốc Oai Hà Nội      
403 Từ Mạnh Quang 10/9/2002 27610063 7 Thcs Ngọc Liệp Quốc Oai Hà Nội      
404 Tạ Khánh Vinh 8/29/2002 32682439 7 Thcs Ngọc Liệp Quốc Oai Hà Nội      
405 Nguyễn Doãn Biểu 7/10/2002 19638911 7 Thcs Ngọc Liệp Quốc Oai Hà Nội      
406 Kiều Doãn Trung 11/16/2001 14912254 8 Thcs Ngọc Liệp Quốc Oai Hà Nội      
407 Đỗ Danh Tuấn 1/8/2001 27348550 8 Thcs Ngọc Liệp Quốc Oai Hà Nội      
408 Phí Tuấn Hưng 8/9/2001 20730533 8 Thcs Ngọc Liệp Quốc Oai Hà Nội      
409 Đỗ Thị Vân Trang 7/3/2000 32645620 9 Thcs Ngọc Liệp Quốc Oai Hà Nội      
410 Phí Thị Kim Thoa 9/10/2000 30100245 9 Thcs Ngọc Liệp Quốc Oai Hà Nội      
411 Kiều Thị Thảo 10/8/2000 32819175 9 Thcs Ngọc Liệp Quốc Oai Hà Nội      
412 Kiều Thị Vân Hằng 1/1/2000 32770194 9 Thcs Ngọc Liệp Quốc Oai Hà Nội      
                     
                     
                     
         Quốc Oai, ngày 06 tháng 03 năm 2015
   GIÁM THỊ 2
(Ký, Ghi rõ họ tên)
       GIÁM THỊ 1
(Ký, Ghi rõ họ tên)
     

Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 3.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

1334

1334/BGDĐT-CTHSSV

Thời gian đăng: 12/06/2018

lượt xem: 129 | lượt tải:40

890

890/QĐ-BGDĐT

Thời gian đăng: 12/06/2018

lượt xem: 141 | lượt tải:45

794

794/QĐ-BGDĐT

Thời gian đăng: 12/06/2018

lượt xem: 112 | lượt tải:61

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 141 | lượt tải:43
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
H1
H2
H3
H4
H5
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây